A DR CLEAN Kft. elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

A jelen tájékoztató célja, hogy információval szolgáljon Ügyfelei személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

 1. Ki kezeli a személyes adatokat?

Személyes adatait a DR CLEAN Kft kezeli és a vonatkozó magyar és európai uniós adatvédelmi szabályok (2011. évi CXII. törvény-az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 2016. április 27. (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szerint felel személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Adatkezelő neve

DR CLEAN Kft.

Iroda

1134 Budapest, Hajdú u. 42..

Honlap

http://www.doctorclean.hu

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám)

Cg.01-09-281456

Adószám

14736957-2-43

Telefonszám

+3617004221

 1. Milyen adatokat kezelünk, milyen célból és milyen jogalapon?

Ügyfeleink személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának megfelelően kezeljük, azokat nem használjuk fel további másodlagos célokra. A DR CLEAN Kft. adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).
 1. Meddig őrizzük meg az adatokat?

A DR CLEAN Kft. jogszerű üzleti célkitűzései elérése érdekében jelen tájékoztatóban  meghatározott célokból gyűjtött adatok kizárólag az adatkezeléshez szükséges időtartamig kezelhetők.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, illetve jogszabály által meghatározott cél teljesüléséig kerülnek kezelésre.

 

 1. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Adataihoz csak a DR CLEAN Kft. erre kijelölt munkatársa fér hozzá. Bármikor kapcsolatba léphet vele a ……………………. e-mail címeinken.

 

Minden szükséges intézkedést megteszünk Ügyfeleink személyes adatainak védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.

 

 1. Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog

 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a DR CLEAN Kft-vel, és hozzáférést biztosítunk Önnek az adatkezelés céljával, időtartamával, jogalapjával, a kezelt adatok körével vagy bármely más személyes adatainak kezelésével összefüggő információhoz.

 

A helyesbítés joga

 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

 

A törléshez való jog

 

Jogában áll kérni, hogy a DR CLEAN Kft. az általa kezelt Önre vonatkozó személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 

A tiltakozás joga

 

Joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amely a DR CLEAN Kft. érdeke szerint történik. A DR CLEAN Kft. tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból már nem kezelhetők.

 

A korlátozás joga

Joga van kérelmezni, hogy a DR CLEAN Kft. korlátozza személyes adatainak kezelését ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ha tiltakozik a DR CLEAN Kft. jogos érdeke alapján történő adatkezelés ellen, a DR CLEAN Kft. korlátozza az adatok kezelését a jogos érdek igazolásának megtörténtéig
 • Ha személyes adatai helytelenek, a DR CLEAN Kft. korlátozza az ilyen adatok kezelését a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • ha az adatkezelés jogellenes, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
 • ha a DR CLEAN Kft. az adatkezelés céljából már nincs szüksége a személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, akkor jogosult panaszt benyújtani a DR CLEAN Kft-hez vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A Magyarországon működő felügyeleti hatóság jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósághoz fordulás

Amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, jogosult bírósághoz fordulni.

 

Ajánlatot kérek!